Ga naar hoofdinhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

FHData 
Keplerstraat 3
1704SJ
Heerhugowaard

Hierna te noemen FHDATA,

Begrippen:

FHDATA, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76822958

Koper: degene die bij een overeenkomst het geld betaalt en het product ontvangt van FHDATA
Overeenkomst: (online) formulier waarmee een koop of inschrijving van een product wordt vastgelegd
Product: een tastbaar goed, een dienst, digitaal product of werk

1 Algemeen 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen FHDATA en een Koper.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FHDATA en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Evenzo geldt dat indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, in dat geval deze situatie zal worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Indien FHDATA niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FHDATA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

2    Offertes en aanbiedingen inzake aankoop van producten en diensten

 1. Alle offertes en aanbiedingen van FHDATA zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien de producten en of diensten waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 2. FHDATA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is FHDATA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FHDATA anders aangeeft.
 5. Offertes hebben en maximale geldigheid van 21 dagen tenzij anders op de offerte gemeld.

 

3    Levering 

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst inzake de producten wordt het product uitgeleverd aan de Koper. Levering geschiedt af bedrijf van FHDATA, tenzij anders is overeengekomen. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is FHDATA gerechtigd te handelen naar eigen inzicht voor rekening en risico van de Koper.
 2. Levertijden kunnen slechts bij benadering aangegeven worden en zijn niet bindend. Overschrijdingen van de termijn geeft aan de zijde van de Koper geen recht op annulering van de overeenkomst of schadevergoeding.
 3. Als partijen overeenkomen dat FHDATA het transport van producten en of diensten verzorgt en aflevert op locatie, zijn zowel de kosten als het risico tijdens het transport voor rekening van de klant.

 

4 Betaling en incasso 

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn. De klant is niet gerechtigd om een vordering op FHDATA te verrekenen met de door FHDATA in rekening gebrachte bedragen.
 2. FHDATA heeft het recht om nog af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 3. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim en heeft FHDATA het recht om de wettelijke rente op maandbasis over het nog verschuldigde deel daarvan bij de Koper in rekening te brengen. De  rente  over  het  opeisbare  bedrag  zal  worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. FHDATA heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,  vervolgens  in  mindering  van  de  opengevallen  rente  en  tenslotte  in  mindering  van  de hoofdsom en de lopende rente.
 5. FHDATA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere  volgorde  voor  de  toerekening  van  de  betaling  aanwijst.  FHDATA  kan volledige aflossing  van  de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen  en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan FHDATA verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke  kosten  ter  verkrijging  van  voldoening  buiten  rechte  voor  rekening  van  de  Koper.  De buitengerechtelijke  kosten  worden  berekend  op  basis  van  hetgeen  in  de  Nederlandse  incassopraktijk gebruikelijk is. Indien FHDATA echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke  en  executiekosten  zullen  eveneens  op  de  Koper  worden  verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

5 Garantie en Aansprakelijkheid 

 1. De door FHDATA geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijze gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in de Europese Unie zijn bestemd.
 2. FHDATA garandeert dat de door haar geleverde hardware vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 3. Garantie voor geleverde producten strekt zich niet verder uit dan tot het herstellen van de geleverde hardware of het gratis leveren van nieuwe onderdelen (directe schade). Eén en ander is ter beoordeling van FHDATA.
 4. Gevolg- ofwel indirecte schade is niet op FHDATA te verhalen. Eventuele aansprakelijkheid van FHDATA strekt zich nimmer uit tot gevolg- ofwel indirecte schade.
 5. Indien de in lid 2 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, zal FHDATA binnen 30 dagen nadat de Koper het gebrek schriftelijk heeft gemeld, de zaak herstellen en/of vervangen.
 6. Producten, welke ons voor garantiebeoordeling worden toegezonden dient men franco en voor eigen risico aan FHDATA te doen toekomen. De terugzending van deze producten dient in overleg met FHDATA en op deugdelijk verpakte wijze plaats te vinden.
 7. De garantie vervalt indien de Koper de schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een product.
 8. De Koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.
 9. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de Koper of derden zonder schriftelijke toestemming van FHDATA aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie en verzendkosten aan Koper in rekening worden gebracht indien niet anders overeengekomen.
 11. FHDATA is niet aansprakelijk voor de schade als de kant zicht tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens door FHDATA
 1. Ten behoeve van haar dienstverlening is het mogelijk dat FHDATA persoonsgegevens van deelnemers verwerkt. FHDATA zal de persoonsgegevens van natuurlijke personen die door FHDATA worden opgeslagen uitsluitend gebruiken ter uitvoering van het abonnement, de opdracht of de overeenkomst, dan wel enig daarop binnen 36 maanden na beëindiging van vernoemd product of dienst.
 2. 2.Al het gebruik van de door de Koper verstrekte persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming me de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensverwerking die per 25 mei 2018 van kracht is.
 3. FHDATA is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor, de juistheid van, de persoonsgegevens die door de Koper aangeleverd worden aan FHDATA dan wel door FHDATA ter beschikking gesteld, wordt ingevoerd en opgeslagen dan wel voor de wijze waarop de Koper de toegang tot de hiervoor bedoelde persoonsgegevens heeft geregeld.
 4. De Koper vrijwaart FHDATA van alle aanspraken, ook van derden, met betrekking tot, het gebruik van, de persoonsgegevens zoals die door of namens de Koper in de door dan wel de in opdracht van FHDATA ter beschikking gestelde applicaties zijn opgeslagen.

 

7 Gebreken en Klachttermijnen 

 1. De Koper dient de gekochte product(en) bij aflevering – of zo spoedig als daarna mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan FHDATA te melden. Bij latere melding komt Koper geen recht tot schadeloosstelling meer toe. Niet zichtbare gebreken dient de Koper, binnen 8 dagen na ontdekking en aflevering, schriftelijk te melden aan FHDATA. Ook indien de Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming, aan FHDATA worden geretourneerd.
 3. Bij retourzending van artikelen komt het eigendomsrecht onder alle omstandigheden weer aan FHDATA toe.

 

8 Overmacht  

 1. FHDATA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FHDATA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FHDATA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. FHDATA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

 1. FHDATA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,

Indien:

–  de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–  de Koper opeisbare verplichtingen uit samenhangende overeenkomsten niet nakomt;

–  na het sluiten van de overeenkomst FHDATA  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

–  de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–  Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van FHDATA kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is FHDATA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts is FHDATA  bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FHDATA kan worden gevergd.
 2. Indiende overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FHDATA  op de  Koper  onmiddellijk opeisbaar. Indien FHDATA  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien FHDATA  tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indiende ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is FHDATA  gerechtigd  tot  vergoeding  van  de  schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Koper haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is FHDATA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FHDATA, zal FHDATA in overleg met de Koper overleg voeren omtrent de verder te verrichten werkzaamheden inzake betreffende  overeenkomst, daarbij inbegrepen eventuele overdracht aan derden.  Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Indien eventuele overdracht van de werkzaamheden aan derden voor FHDATA  extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij FHDATA anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging-indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven  –  ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het FHDATA  vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding  of  schadeloosstelling.  De vorderingen van FHDATA op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

10 Eigendomsvoorbehoud en Reverse Engineering 

 1. FHDATA behoudt zich het eigendom van de afgeleverde producten en diensten voor, totdat de koopprijs van deze goederen geheel is voldaan door de Koper.
 2. Buiten bij wet voorziene dwingendrechtelijke uitzonderingen is Reverse Engineering van de FHDATA producten en de daarop aanwezige software niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FHDATA.
 3. De door FHDATA ontwikkelde E-learning blijft te allen tijde eigendom van FHDATA. Alle rechten op verdere vermenigvuldiging in welke vorm dan ook zijn voorbehouden aan FHDATA.
 4. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en diensten, zolang de eigendom daarvan niet volledig op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bewaren of geheel over te dragen.
 5. Materialen, modellen, technieken, werkwijzen, instrumenten, software, film, video en dergelijke die mede door FHDATA geleverd en gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst of die vanwege de uitvoering van de overeenkomst zijn of zullen ontstaan, zijn, blijven of zullen volledig intellectueel eigendom van FHDATA worden, dan wel blijven. Ongeacht de inbreng van de Koper bij handelingen die FHDATA ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht.

 

11 Prijsverhoging en specificatiewijzigingen 

FHDATA is gerechtigd op elk door haar uitgekozen moment over te gaan tot verandering van de prijzen en specificaties van producten en diensten zoals genoemd op www.FHData.nl. Prijsverhogingen en specificatieveranderingen zijn geldig en van toepassing vanaf het moment dat deze als zodanig zichtbaar zijn op www.FHData.nl.

12 Trainingen en trainingsconcepten

 1. Voor het aanmelden van het FHDATA trainingsconcept kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van een digitaal aanmeldingsformulier of via onze website.
 2. De op het inschrijfformulier genoemde opleiding heeft een looptijd genoemd bij de keuze die gemaakt is.
 3. Bij betaling per cursusjaar dient het tarief in de maand voorafgaande aan de start van de eerste module voldaan te zijn. Bij betaling per maand start de (maand)facturatie in de maand waarop de eerste module start.
 4. FHDATA stuurt de Koper een bevestiging van ontvangst van de aanmelding. Na het afronden van de jaarplanning ontvangt de Koper een overzicht van de data waarop de modulen worden gegeven en indien bekend worden de locaties vermeld. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursusmodule ontvangt de Koper een herinnering met nadere bijzonderheden over de cursus.
 5. Het afzeggen voor een geplande cursusmodule kan uitsluitend schriftelijk geschieden tot twee weken vóór aanvang van een training. De cursist wordt dan in de gelegenheid gesteld de training in te halen op een later tijdstip.
 6. Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de cursus is de Koper het gehele bedrag verschuldigd aan FHDATA. Als blijkt dat er een aannemelijke reden is voor het afzeggen van de training binnen twee weken voor aanvang van de training, dan wordt de cursist opnieuw ingedeeld in een volgende planning voor de betreffende module. Als aannemelijke reden geldt;
 • Het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als de training valt in de periode beginnend bij de dag van overlijden tot en met de uitvaart. Cursist dient een bewijsstuk te overleggen, bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
 • Het overlijden van zwager of schoonzus, grootouder of kleinkind, als de training valt op de dag van overlijden of op de dag van de uitvaart. Cursist dient een bewijsstuk te overleggen, bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
 • De geboorte van een kind van de cursist op de dag vóór de training of op de dag van de training. Cursist dient een bewijsstuk te overleggen, bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.
 1. Na onderling overleg kan een afgemelde deelnemer zonder bijkomende kosten worden vervangen door een werknemer van dezelfde werkgever als de in eerste instantie aangemelde cursist. Deze nieuwe deelnemer moet schriftelijk worden aangemeld.
 2. FHDATA behoudt zich het recht voor geplande cursusmodulen uit te stellen in verband met een naar het oordeel van FHDATA te gering aantal deelnemers.
 3. Indien tijdens een cursus blijkt dat de cursist niet beschikt over de voor de cursus vereiste voorkennis, zal dit niet leiden tot restitutie van deelnamegelden.

 

13 RI&E Arbocom Totaalpakket op locatie

 1. Het afzeggen voor een geplande RI&E of training op locatie kan uitsluitend (schriftelijk )geschieden tot twee weken vóór aanvang van een RI&E of training. Het bedrijf wordt dan in de gelegenheid gesteld de RI&E of training in te halen op een later tijdstip.
 2. Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de RI&E of training is de Koper het gehele bedrag verschuldigd aan FHDATA. Als blijkt dat er een aannemelijke reden is voor het afzeggen van de RI&E of training binnen twee weken voor aanvang van de RI&E of training, dan wordt er een nieuwe datum bepaald. Als aannemelijke reden geldt; Het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, zwager of schoonzus, grootouder of kleinkind, als de training valt in de periode beginnend bij de dag van overlijden tot en met de uitvaart. Het bedrijf dient een bewijsstuk te overleggen, bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
 3. Na onderling overleg kan een afgemelde deelnemer zonder bijkomende kosten worden vervangen door een werknemer van dezelfde werkgever als de in eerste instantie aangemelde deelnemer. Deze nieuwe deelnemer moet schriftelijk worden aangemeld. Eventueel al gemaakte kosten van de originele deelnemer zullen apart gefactureerd worden.
 4. Indien tijdens de training blijkt dat de deelnemer niet beschikt over de voor de training vereiste voorkennis, zal dit niet leiden tot restitutie van deelnamegelden.
 5. Elke deelnemer die aan de BHV training meedoet dient van de voren de e-learn gevolgd te hebben of uiterlijk een week na de training te hebben gevolgd met een positief resultaat anders kan er geen certificaat overhandigd worden.
 6. Bedrijven dienen van tevoren de juiste informatie door te geven om een inlog aan te maken in amso8.nl of een Comtek account aan te vragen. Deze gegevens zijn nodig om de branche RI&E online op locatie in orde te maken.

 

14 Toepasselijk Recht 

Op elke overeenkomst tussen FHDATA en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top

Frontoffice Pro +

Frontoffice medewerkers worden binnen onze snel veranderende branche een steeds belangrijkere schakel binnen de organisatie. Zij hebben immers binnen hun dagelijks werkzaamheden steeds vaker te maken met complexiteit van techniek.

Frontoffice-medewerkers hoeven zelf niet te kunnen repareren, maar moeten wel goed weten wat collega’s op de werkvloer moeten doen om veiligheidskritische en complexe schades te kunnen en mogen herstellen.

Over de opleiding:

De opleiding Frontoffice Pro+ zorgt voor een medewerker met de juiste kennis, efficiëntie en verantwoordelijkheden. Deelnemers volgen de 8,5 dag durende opleiding op een GMTO trainingslocatie. Daar bootsen we een setting na die de dagelijkse praktijk in het bedrijf zo goed mogelijk benadert.

Na het succesvol doorlopen van de opleiding beschikken deelnemers o.a. over de kwaliteiten om een juiste calculatie te maken, werkverdeling te waarborgen, goed eventuele gevaren in te schatten en bij calamiteiten de juiste keuzes te maken en/of eventueel zelf in te grijpen.

Opleidingsprogramma:

 • ADAS
 • Uitlijnrapporten
 • Materialen / Verbindingstechnieken Calculatie 1
 • Hybride en EV 1
 • Hybride en EV 2
 • Calculatie 2
 • Communicatie
 • BHV i.c.m. veiligheidskritsch herstel

Module’s worden afgesloten met een examen en/of certificaat.

Meer informatie

Truck trainingen

Partner GMTO voorziet automotive werkplaatsen van ondersteuning, training en equipment. Onder Automotive verstaat GMTO de personenautobranche, de motorfietsbranche, de truckbranche en de autoschadebranche.

GMTO bestaat uit een jonge groep enthousiastelingen met passie voor de techniek, echte techneuten. Tijdens de pauzes gaat het vaak maar over een ding, Techniek! Iedereen die werkzaam is bij GMTO komt uit het bedrijfsleven, van universele- tot dealerwerkplaatsen zowel auto, motor en truck. Onze organisatie is een platte organisatie, dat betekend wij niet werken met managementlagen. Wij lossen problemen op met het hele team waarbij iedereen even veel inspraak heeft. Wij gaan geen problemen uit de weg en lossen deze op met beide benen op de grond en onze mouwen opgestroopt.

Motorfiets trainingen

Partner GMTO voorziet automotive werkplaatsen van ondersteuning, training en equipment. Onder Automotive verstaat GMTO de personenautobranche, de motorfietsbranche, de truckbranche en de autoschadebranche.

GMTO bestaat uit een jonge groep enthousiastelingen met passie voor de techniek, echte techneuten. Tijdens de pauzes gaat het vaak maar over een ding, Techniek! Iedereen die werkzaam is bij GMTO komt uit het bedrijfsleven, van universele- tot dealerwerkplaatsen zowel auto, motor en truck. Onze organisatie is een platte organisatie, dat betekend wij niet werken met managementlagen. Wij lossen problemen op met het hele team waarbij iedereen even veel inspraak heeft. Wij gaan geen problemen uit de weg en lossen deze op met beide benen op de grond en onze mouwen opgestroopt.

Personenauto trainingen

Partner GMTO voorziet automotive werkplaatsen van ondersteuning, training en equipment. Onder Automotive verstaat GMTO de personenautobranche, de motorfietsbranche, de truckbranche en de autoschadebranche.

GMTO bestaat uit een jonge groep enthousiastelingen met passie voor de techniek, echte techneuten. Tijdens de pauzes gaat het vaak maar over een ding, Techniek! Iedereen die werkzaam is bij GMTO komt uit het bedrijfsleven, van universele- tot dealerwerkplaatsen zowel auto, motor en truck. Onze organisatie is een platte organisatie, dat betekend wij niet werken met managementlagen. Wij lossen problemen op met het hele team waarbij iedereen even veel inspraak heeft. Wij gaan geen problemen uit de weg en lossen deze op met beide benen op de grond en onze mouwen opgestroopt.

Autoschade trainingen

Doelgericht werken aan de ontwikkeling van uw medewerkers is werken aan uw organisatie.

Snel, simpel en inzichtelijk, regel ik samen met en voor u de route naar het AST-bedrijfscertificaat. Modulair aangeboden, dus risico spreiding (9 modulen).

Wat kunnen we u bieden:

 • De mogelijkheden voor training op locatie
 • Aansluitend aan de training direct het branche erkend examen
 • Het hoogste slagingspercentage bij AST opleidingen
 • Dat gedeelte van het AST-diploma inzetten wat bij de werknemer past. Hierdoor is het risico voor uw bedrijf minimaal als een werknemer onverhoopt ziek wordt of veranderd van werkgever.

De route en mogelijkheden bepalen we samen na het inzichtelijk maken wat er nog open staat om te voldoen aan het opleidingsniveau wat bij u past.
De certificering AST op persoons niveau is een onderdeel van het AST bedrijfscertificaat.
Opleiden alleen waar nodig!

Aanvullende diensten:

 • Nieuwe training lijmen & hybride verbindingen met veel praktijk
 • Trainen op de werkvloer, maatwerk trainingen
 • Uw rendement op de werkvloer verhogen
 • Gratis nul-scan voor kwaliteitszorg
 • Ondersteuning bij de invoering van kwaliteitszorg
 • Reïntegratie Wajongeren en WIA kandidaten
 • NEN9140 en PGS26
 • Up-date AST modulen
Meer informatie

Preventiemedewerker cursus

Volgens de Arbowet is iedere onderneming verplicht tenminste één deskundige preventiemedewerker in dienst te hebben. Deze preventiemedewerker inventariseert de risico’s op het werk met behulp van een door de branche goedgekeurde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De RI&E vormt de basis voor verdere plannen en verbetermaatregelen.

Hoe is het in uw organisatie geregeld?

De rol van preventiemedewerker is een zelfstandige rol, naast die van de bedrijfshulpverlener. Binnen kleinere bedrijven worden beide rollen meestal als combinatie door dezelfde persoon uitgevoerd. Heeft u al een deskundige preventiemedewerker? Onze praktische cursus is de basis voor uw medewerker.

Programma cursus preventiemedewerker:

 • Arbowetgeving en -risico’s
 • Inzicht RI&E en plan van aanpak
 • Observeren van onveilige handelingen en situaties
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Registratie van ongevallen en bijna ongevallen
 • Rol van de preventiemedewerker binnen het bedrijf
 • Voorlichten en adviseren van werknemers over arbozaken
 • Ziekteverzuim en verzuimbegeleiding
Meer informatie

Cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

De Arbowet en inspectie SZW stellen eisen als het gaat om het omgaan en werken met gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf. Vaak zijn werknemers zich niet bewust van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling. Soms onderschatten ze deze. Wanneer er niet veilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en leiden tot mogelijk langdurig ziekteverzuim.

Om werknemers en de omgeving goed tegen gevaarlijke stoffen te beschermen moeten bedrijven risico’s inventariseren, het effect op de gezondheid bepalen en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen nemen.

Werkwijze:

In deze praktische cursus komen alle belangrijke aspecten aan bod van het veilig werken met gevaarlijke stoffen. De deelnemers worden opgeleid om op een veilige en verantwoorde wijze om te gaan met gevaarlijke en/of risicovolle stoffen. Zo worden ze zich bewust van, en krijgen ze inzicht in, de risico’s op de werkplek. Ze leren blootstellingsrisico’s te bepalen en de risico’s van gevaarlijke stoffen te herkennen.

Tevens wordt er veel aandacht besteed aan het gebruik van PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) en de MAC (Maximale Aanvaardbare Concentratie) per gevaarlijk product binnen de gestelde werktijd.

Meer informatie

 

Bedrijfshulpverlener Herhaling 3 in 1

Kiest u voor gebruiksgemak? Dan is het BHV 3-in-1-pakket de beste keuze. Kies na de basiscursus voor dit herhalingspakket 3-in-1 en u hoeft zich drie jaar lang geen zorgen te maken over het mogelijk verlopen van het BHV-certificaat.

 • Drie jaar lang een vaste prijs BHV Herhaling
 • Geschikt voor al uw medewerkers met een geldig BHV-certificaat
 • BHV Herhaling wordt jaarlijks geïncasseerd
 • BHV Herhaling is overdraagbaar bij vertrek van een medewerker
 • ArboCom stuurt reminders als het tijd is voor de herhalingscursus

Programma cursus BHV-herhaling 3 in 1

Alles is erop gericht het geheugen van de gecertificeerde BHV-ers op te frissen. We behandelen vaardigheden in het handelen bij:

 • (EHBO) basis regels van eerste hulp bij ongeval
 • reanimeren bij hartstilstand met of zonder AED
 • communicatie / alarmeren
 • verloop van ontruiming (tijdens rookontwikkeling)
 • brandbestrijding (van verschillende brandhaarden)
 • herkennen van verschillende brandwonden
 • communicatie hulpdiensten

We besteden extra aandacht aan reanimatie, levensreddende handelingen en het gebruik van AED.

Meer informatie

 

Bedrijfshulpverlener Herhaling

Houd kennis en vaardigheden van uw BHVérs  up-to-date, met deelname aan de BHV Herhalingscursus. Zo verlengt u de geldigheid van het door ons uitgegeven NIBHV certificaat met een jaar. De BHV Herhalingscursus heeft een jaarlijks wisselend thema. Zo blijft ook de herhalingscursus boeiend voor uw BHV’ers.

Doel: Het opfrissen van het geheugen en het oefenen van diverse vaardigheden zoals het handelen bij ongevallen, ontruiming en brandbestrijding.

Programma cursus BHV-herhaling

Diverse vaardigheden voor het handelen bij ongevallen, ontruiming en brandbestrijding worden behandeld. Tijdens deze cursus wordt de theorie afgewisseld met praktijkoefeningen en worden deelnemers beoordeeld op hun handelingen en theoretische kennis.

 • basisregels eerste hulp bij ongeval (EHBO)
 • reanimeren bij hartstilstand met/ zonder gebruik AED
 • verloop van ontruiming (tijdens rookontwikkeling)
 • brandbestrijding (van verschillende brandhaarden)
 • herkennen van verschillende brandwonden
 • alarmeren en communiceren met hulpdiensten
Meer informatie

Bedrijfshulpverlener Basis

In de carrosseriebranche liggen zichtbare en onzichtbare gezondheidsgevaren op de loer. Denk bijvoorbeeld aan het werken met gereedschappen, gevaarlijke stoffen, lasdampen en oplosmiddelen. In de Arbowet staat dat iedere onderneming de bedrijfshulpverlening op orde moet hebben. Dat betekent dat er op het werk gecertificeerde medewerkers aanwezig moeten zijn die de taak van bedrijfshulpverlener vervullen.

 • Zijn uw medewerkers in staat om snel in te grijpen bij een calamiteit op de werkvloer?
 • Weten ze wat te doen bij noodsituaties zoals brand, stroomuitval, wateroverlast, een mogelijk gaslek of medische calamiteiten?
 • Zijn het geschoolde bedrijfshulpverleners die met daadkrachtig optreden ‘erger’ kunnen voorkomen?

Programma cursus BHV-basis

Kennis en vaardigheden:

 • basisregels eerste hulp bij ongeval (EHBO)
 • kennis van vitale functies van de mens
 • eerste hulp bij botbreuk
 • handelen bij ernstige bloeding
 • behandelen van een flauwte
 • extra aandacht levensreddende handelingen
 • reanimeren bij hartstilstand (met/zonder gebruik AED)
 • herkennen van verschillende brandwonden en handelen
 • communicatie hulpdienst
 • brandbestrijding (van verschillende brandhaarden)
 • openen van een deur bij een mogelijke brand
 • verloop van ontruiming tijdens rookontwikkeling
 • alarmeren
 • blusmiddelen bij verschillende branden
Meer informatie